Bon 1000 PLN

Bon 1000 PLN

Czas trwania 01.03.2023 - 30.04.2023 r.

Ulotka do pobrania
 1. Postanowienia ogólne:
  1. Nazwa promocji: „BON 1 000 PLN”.
  2. Organizatorem promocji jest NTW Airconomic Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 42, 98-200 Sieradz, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000909758, NIP: 827-232-73-40 („Organizator”).
 2. Warunki korzystania z promocji:
  1. Czas trwania promocji: 01.03.2023 – 30.04.2023 lub do wyczerpania zapasów towarów objętych promocją.
  2. Miejsce przeprowadzenia promocji – siedziba firmy NTW Airconomic Sp. z o.o., Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 42, 98-200 Sieradz („Biuro NTW”).
  3. Z promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  4. Promocja „BON 1 000 PLN” stanowi rabat w wysokości 1.000 (jeden tysiąc złotych 00/100) brutto wraz z podatkiem VAT 8% lub 23%, która zostanie pomniejszona od kwoty wskazanej w ofercie na zakup i montaż pompy ciepła lub/i na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej od 4 kWp.
  5. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych i dotyczy zakupów towaru wraz z usługą montażu oraz osprzętem w ilości 1 (jednej) sztuki pompy ciepła marki Panasonic lub/i 1 (jednego) zestawu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 4 kWp.
  6. Promocja nie dotyczy zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem o mocy poniżej 4 kWp.
  7. Promocja nie dotyczy zakupu towarów NTW w celach ich odsprzedaży.
  8. Do skorzystania z promocji uprawnieni są wyłącznie osoby wskazane w pkt 2.2.3 posiadający ulotkę w dniu zawarcia umowy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej lub/i pompy ciepła. Ulotkę należy okazać przed podpisaniem umowy w biurze NTW. Brak okazania ulotki przed zawarciem umowy, skutkuje nieudzieleniem rabatu.
  9. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami.
  10. Promocji nie można wykorzystać w innym terminie niż wskazanym w pkt 2.2.1 oraz po zawarciu umowy, nie przedstawiając wcześniej bonu.
 3. Szczegółowe warunki promocji:
  1. Promocja polega na możliwości zakupu przez osoby wskazane w pkt 2.2.3 niniejszego regulaminu, posiadające bon, towarów wraz z usługą montażu i osprzętem w cenie niższej o 1.000 (jeden tysiąc 00/100) złotych brutto od przedstawionej ofert cenowej. Ulotka wraz z bonem stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  2. Promocją nie są objęte materiały i towary bez usługi montażu.
  3. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie, w okresie jej trwania.
 4. Inne postanowienia:
  1. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania promocji:
   • bezpośrednio w Biurze NTW w formie pisemnej,
   • telefonicznie: 887 886 147 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora),
   • przesłać listownie na adres Biura NTW Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 42, 98-200 Sieradz).
  3. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni.

   Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta związanych z nabytym towarem (w tym składania reklamacji co do ich jakości) wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (w przypadku umów sprzedaży towarów zawartych do dnia 31 grudnia 2022 r.) albo przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (w przypadku umów sprzedaży towarów zawartych od 1 stycznia 2023 r.).

   Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe z klientem tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji.

  4. Regulamin promocji dostępny jest w Biurze NTW oraz na stronie internetowej www.ntwsieradz.pl.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będąrozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
  7. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.ntwsieradz.pl oraz w Biurze NTW. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego regulaminu nie mają zastosowania do osób, które przystąpiły do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.
  8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2023 r.

Wybierzemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie

Od pierwszego kontaktu do montażu Twojej instalacji jest już bardzo blisko.